ข่าวประชาสัมพันธ์

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย การให้บริการ ผลสัมฤทธิ์ และตัวชี้วัด 
ดาวน์โหลดโปรแกรม รายงานข้อมูลทางการเงินสหกรณ์ ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2560 
ผลการดำเนินงานกรมส่งเสริมสหกรณ์ปี 2560 และยุทธศาสตร์กรมปี 2561 
1 ที่พ่อผ่านไป 
วีดีทัศน์อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  
แผนเตรียมความพร้อมเพื่อลดความเสี่ยงจากอุทกภัยด้านการเกษตร ปี 2560 
กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ รางวัลพระราชทานประจำปี 2560
VTR โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต่ร่มพระบารมี เพื่อพัฒนาเกษตรอย่างยั่งยืน (Version 10) 
เชิญชวนร่วมโครงการและกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปีธงชาติไทย โดยร่วมประดับธงชาติ อาคารสถานที่ หน่วยงานและบ้านเรือน
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2560

1 nual