วิสัยทัศน์และพันธกิจ

                มุ่งเน้นในการจัดที่ดินให้แก่ราษฎรในเขตจัดนิคมสหกรณ์โคกขาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ  วางแผน   และประสานงานด้านการส่งเสริมและพัฒนานิคมสหกรณ์  ดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทและให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบข้อหารือเกี่ยวกับการถือครองกรรมสิทธิ์ในที่ดินสหกรณ์  และส่งเสริมอาชีพให้สมาชิกมีรายได้เพิ่ม เช่น การเลี้ยงหอยแครง , เลี้ยงปู , ปลากระพง ส่งเสริมการแปรรูปให้แก่กลุ่มสตรีสหกรณ์