โครงสร้างและอัตรากำลัง

นิคมสหกรณ์โคกขาม  มีข้าราชการ  และลูกจ้างประจำ   จำนวน  ๔ อัตรา

ข้าราชการ    2   อัตรา

- ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์โคกขาม                                            จำนวน  1  อัตรา

- นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ                                                 จำนวน  1  อัตรา

ลูกจ้างประจำ  ๒  อัตรา

- พนักงานขับรถ                                                         จำนวน   1   อัตรา

- พนักงานพิมพ์                                                          จำนวน   1   อัตรา