สายตรงผู้อำนวยการ

นายพรเทพ  เสียงไพเราะ
ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์โคกขาม
โทรศัพท์ : 034 869731
โทรสาร : 034 869731