วันที่ 9 มกราคม 2561 นายณรงค์ การดำริห์ ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์บ้านไร่ พร้อมด้วยนายพรเทพ เสียงไพเราะ ผู้อำนวยการนิตมสหกรณ์โคกขาม เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการอบรมหลักสูตรกลาง การปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ภายใต้โครงการ 5 ประสาน

สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ที่ประชุมสรุปให้หน่วยงานเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารโครงการและงบประมาณ เป้าหมายสมาชิกนิคมสหกรณ์บ้านไร่ 11 ราย นิคมสหกรณ์โคกขาม 10 ราย กำหนดอบรมในวันที่ 14-15 มีนาคม 2561 ณ ศพก.อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร วันที่ 9 มกราคม 2561 นายณรงค์ การดำริห์ ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์บ้านไร่ พร้อมด้วยนายพรเทพ เสียงไพเราะ ผู้อำนวยการนิตมสหกรณ์โคกขาม เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการอบรมหลักสูตรกลาง การปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ภายใต้โครงการ 5 ประสาน