วันที่ 10 มกราคม 2561 นายณรงค์ การดำริห์ ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์บ้านไร่ พร้อมด้วยนายพรเทพ เสียงไพเราะ ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์โคกขาม ร่วมหารือกับนายภูชิสส์ ปิดดำ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร ณ ห้องประชุมนิคมสหกรณ์โคกขาม

วันที่ 10 มกราคม 2561 นายณรงค์ การดำริห์ ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์บ้านไร่ พร้อมด้วยนายพรเทพ เสียงไพเราะ ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์โคกขาม ร่วมหารือกับนายภูชิสส์ ปิดดำ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร ณ ห้องประชุมนิคมสหกรณ์โคกขามกรณีสมาชิกนิคมสหกรณ์ นำกสน.5 ไปยื่นขอออกโฉนดที่ดิน แต่ไม่สามารถออกโฉนดที่ดินได้ เนื่องจากอยู่ในเขตป่าชายเลนตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2530 ซึ่งเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร จะได้นำเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป