วันที่ 12 มกราคม 2561 นายพรเทพ เสียงไพเราะ ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์โคกขาม นำสมาชิกสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด ศึกษาดูงานภายใต้โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเขตนิคมสหกรณ์ ประจำปี 2561

ณ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดราชการบุรี และศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสารภี จังหวัดสมุทรสงคราม โดยร่วมบูรณาการร่วมกับสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครในครั้งนี้ด้วย

วันที่ 12 มกราคม 2561 นายพรเทพ เสียงไพเราะ ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์โคกขาม นำสมาชิกสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด ศึกษาดูงานภายใต้โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเขตนิคมสหกรณ์ ประจำปี 2561 ณ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดราชการบุรี และศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสารภี จังหวัดสมุทรสงคราม โดยร่วมบูรณาการร่วมกับสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครในครั้งนี้ด้วย