วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 นายพรเทพ เสียงไพเราะ ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์โคกขาม เข้าร่วมประชุมเวทีประชาคม เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 นายพรเทพ เสียงไพเราะ ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์โคกขาม เข้าร่วมประชุมเวทีประชาคม เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2  ม.3 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ร่วมกับอบต.โคกขาม โดยชี้แจงเกี่ยวกับภารกิจงานของนิคมสหกรณ์โคกขาม การใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตนิคมสหกรณ์ ตามพรบ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ.2511 และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเสนอแผนงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับกลุ่มสังกัดสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด เช่น โครงการส่งเสริมอาชีพการทำนาเกลือ โดยใช้ผ้ายาง โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง และการก่อสร้างถนน ขุดลอกคูคลอง ไว้ในแผนพัฒนาดังกล่าว พร้อมรับฟังความต้องการ ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่างๆ จากผู้เข้าร่วมประชาคมในครั้งนี้ด้วย