เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 นายพรเทพ เสียงไพเราะ ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์โคกขาม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด ณ ห้องประชุมสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 นายพรเทพ เสียงไพเราะ ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์โคกขาม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด ณ ห้องประชุมสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด ในการนี้ได้แนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานประจำปี 2561 การเร่งรัดหนี้สิน การปฏิบัติตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ การดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ การก่อสร้างโรงเรือนพร้อมอุปกรณ์ ตลอดจนการพิจารณามอบหมายคณะกรรมการให้ทำหน้าที่ต่าง ๆ ตามข้อบังคับของสหกรณ์ การออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินในเขตนิคมสหกรณ์ และงานส่งเสริมอาชีพตามนโยบายของรัฐบาล