วันที่ 9 เมษายน 2561 นายพรเทพ เสียงไพเราะ ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์โคกขาม ลงพื้นที่บริเวณนิคมสหกรณ์โคกขาม ร่วมกับช่าง อบต.โคกขาม ผู้ใหญ่บ้านหมูที่ 9 ตำบลโคกขาม

วันที่ 9 เมษายน 2561 นายพรเทพ เสียงไพเราะ ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์โคกขาม ลงพื้นที่บริเวณนิคมสหกรณ์โคกขาม ร่วมกับช่าง อบต.โคกขาม ผู้ใหญ่บ้านหมูที่ 9 ตำบลโคกขาม ตรวจสอบแนวเขตการวางท่อระบายน้ำ และการขออนุญาตใช้ที่ดินในเขตนิคมสหกรณ์โคกขาม เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสหกรณ์ การดำเนินการดังกล่าวได้ผ่านที่ประชุมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ  ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของรัฐบาล