รายละเอียดเกี่ยวกับพระราชพิธี พืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

 รัฐบาลขอเชิญประชาชนร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกัน

 ขอประชาสัมพันธ์ สารวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2562  จาก พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี

 ขอประชาสัมพันธ์การปรับปรุงกระบวนงานให้บริการประชาชนเพื่อยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

536374qelg9xv2hk ขอความร่วมมือสนับสนุนและสั่งซื้อลำไยของสถาบันเกษตรกรในจังหวัดลำพูน

 ขอเชิญชวน บริษัท ห้างร้าน และประชาชน ประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 ขอประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับบริษัทแอบอ้างให้เงินทุนกู้ยืมแก่เกษตรกรในพื้นที่

 ขอเชิญร่วมอนุโมทนาการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปี 2561

 ขอประชาสัมพันธ์ "แจ้งเตือน" สหกรณ์

 

pic

 

All Video

 

Untitled2
ป่าคา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเชร

 

 Untitled3  

โคกหนองนาโมเดล ตำบลสักงาม

อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

 

   
 ถั่วเขียว พืชทนแล้ง

 

   
ธนาคารน้ำแบบปิด