banner new2

ข่าวประชาวสัมพันธ์
 

วันที่ 10-12  กรกฎาคม  2562
นิคมสหกรณ์หลังสวน จังหวัดชุมพร
จัดโครงการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการธนาคารต้นไม้ในเขตจัดที่ดินนิคมสหกรณ์                 
หลังสวน จังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่  21  พฤษภาคม 2562
ผู้ว่าราขการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2561 สหกรณ์นิคมหลังสวน จำกัด ครั้งที่ 44      ณ หอประชุมสหกรณ์นิคมหลังสวน จำกัด

วันที่ 20-22 มีนาคม 2562
นิคมสหกรณ์หลังสวน จังหวัดชุมพร
จัดอบรมเกษตรกรตามโครงการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในสถาบันเกษตรกรในพื้นที่นิคมสหกรณ์หลังสวน จังหวัดชุมพร ปีงบประมาณ 2562 หลักสูตรการศึกษาดูงานเกษตรอินทรีย์เฉพาะด้านและการสร้างเครือข่ายตลาดเเกษตรอินทรีย์

 

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562
นิคมสหกรณ์หลังสวน จังหวัดชุมพร
ได้จัดโครงการเสวนา “การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชพื้นถิ่นในชุมชน” ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในเขตพื้นที่นิคมสหกรณ์หลังสวน จังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันที่ 4-5 เมษายน 2562
นิคมสหกรณ์หลังสวน จังหวัดชุมพร
จัดโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 18 มีนาคม 2562 
นิคมสหกรณ์หลังสวน จังหวัดชุมพร
จัดอบรมเกษตรกรตามโครงการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในสถาบันเกษตรกรในพื้นที่นิคมสหกรณ์หลังสวน จังหวัดชุมพร ปีงบประมาณ 2562 หลักสูตรการเตรียมการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมเบื้องต้น (PGS) (เกษตรอินทรีย์ ขั้นที่ 1)