นิคมสหกรณ์ดำเนินโครงการจัดฝึกอบรมภายใต้โครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม(Zoning by Agri-map)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

นิคมสหกรณ์ดำเนินโครงการจัดฝึกอบรมภายใต้โครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม(Zoning by Agri-map)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยดำเนินโครงการร่วมกับสหกรณ์นิคมแม่แตง จำกัด และสหกรณ์นิคมแม่ริม จำกัด จัดฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการปรับเปลี่ยนการเกษตรให้เหมาะสมกับพื้นที่ทำกินตามแผนที่ Agri-map ดังนี้

วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ดำเนินการจัดฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่สมาชิกสหกรณ์นิคมแม่แตง จำกัด จำนวน 40 ราย ณ หอประชุมอนุสรณ์สามัคคี ในบริเวณนิคมสหกรณ์แม่แตง ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ดำเนินการจัดฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่สมาชิกสหกรณ์นิคมแม่ริม จำกัด จำนวน 30 ราย ณ สำนักงานสหกรณ์นิคมแม่ริม จำกัด ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่