นิคมสหกรณ์แม่แตง ดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่อมาจากพระราชดำริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)ในนิคมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 นิคมสหกรณ์แม่แตง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่อมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในนิคมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยร่วมดำเนินโครงการ กับอำเภอแม่แตง หน่วยงานราชการในพื้นที่อำเภอแม่แตง องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันศึกษา และสหกรณ์นิคมแม่แตง จำกัด มีจำนวนผู้เข้าร่วมเสวนาฯ ประมาณ 90 ราย ณ หอประชุมอนุสรณ์สามัคคี นิคมสหกรณ์แม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่