สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินโครงการปลูกต้นไม้ในหน่วยงานสังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตามมติคณะรัฐมนตรี

วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ นิคมสหกรณ์แม่แตง และสหกรณ์นิคมแม่แตง จำกัด ดำเนินกิจกรรมรณรงค์ปลูกต้นไม้ในหน่วยงานสังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ณ นิคมสหกรณ์แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดย นายปรัชญา มากไมตรี สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ สังกัดสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมรณรงค์ปลูกต้นไม้ โดยได้รับความร่วมมือจาก นายศราวุธ ไทยเจริญ นายอำเภอแม่แตง และหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน และประชาชนทั่วไปในพื้นที่อำเภอแม่แตง เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ รวมทั้งมีคณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายจัดการ และสมาชิกของสหกรณ์นิคมแม่แตง จำกัด และสหกรณ์นิคมแม่ริม จำกัด ร่วมกิจกรรม โดยได้ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง จำนวน 42 ต้น ต้นยางนา 50 ต้น ต้นผักเชียงดา จำนวน 500 ต้น และฝากกล้วยไม้ ตามโครงการฝากกล้วยไม้สู่ไพรพฤกษ์ ของสหกรณ์นิคมแม่แตง จำกัด ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน 1,000 ต้น ในบริเวณนิคมสหกรณ์แม่แตง