นิคมสหกรณ์แม่แตง ร่วมกับ สหกรณ์นิคมแม่แตง จำกัด จัดงานประชาสัมพันธ์ และเปิดตลาดเกษตรกรของสหกรณ์ (Co-op Market)

21 สิงหาคม 2561 นิคมสหกรณ์แม่แตง ร่วมกับ สหกรณ์นิคมแม่แตง จำกัด จัดงานประชาสัมพันธ์ และเปิดตลาดเกษตรกรของสหกรณ์ (Co-op Market) ตลาดวิถีชุมชนสหกรณ์ ณ บริเวณ พื้นที่ซึ่งกันไว้ใช้ประโยชน์ร่วมกันในกิจการของนิคมสหกรณ์ ตรงข้ามที่ทำการนิคมสหกรณ์แม่แตง ซึ่งงานนี้ นายปรัชญา  มากไมตรี ให้เกี่ยรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน และมอบเงินอุดหนุนภายใต้โครงการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในนิคมสหกรณ์ให้สมาชิกโครงการฯจำนวน 20รายๆละ 3,000 บาท และมอบเงินอุดหนุนภายใต้โครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม(Zoning by Agri-map)ในนิคมสหกรณ์ ให้สมาชิกโครงการฯ จำนวน 40รายๆละ 2,000 บาท ให้สหกรณ์นิคมแม่แตง จำกัด ผ่านไปยังสมาชิกโครงการฯ เพื่อดำเนินกิจกรรมตามเงื่อนไขข้อตกลงของโครงการทั้งสอง ต่อไป  ตลาดเกษตรกรของสหกรณ์ Co-op Market แห่งนี้จะเป็นแหล่งรองรับสินค้าเกษตร ที่ผลิตโดยสมาชิกสหกรณ์ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการต่างๆ ตามนโยบายของรัฐบาล มาจำหน่ายแก่ผู้บริโภคโดยตรง สินค้าของสมาชิกเป็นสินค้าเกษตรปลอดภัย สินค้าเกษตรอินทรีย์ที่สมาชิกสหกรณ์ผลิตเอง และสมาชิกบางรายได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว รวมทั้งสินค้า อุปโภค และบริโภคอื่นๆ ตามวิถีชุมชน ซึ้งเปิดโอกาสให้สมาชิกนำสินค้ามาจำหน่าย ทุกวันอังคาร