วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2561 นิคมสหกรณ์แม่แตง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์นิคมแม่แตง จำกัด ให้เป็นองค์กรหลักระดับอำเภอ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการของสหกรณ์ ประธานกลุ่มสมาชิกสหกรณ์นิคมแม่แตง จำกัด รวม 50 ราย ในการดำเนินการประชุมผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมกันวิเคราะห์ความพร้อมของสหกรณ์ จัดทำแผนพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์ และจัดทำแผนพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์เพื่อให้บริการแก่สมาชิกให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้มีความเข้มแข็งและสามารถพัฒนาให้เป็นองค์กรหลักระดับอำเภอ ตามนโยบายของรัฐบาลในโอกาสต่อไป