วันที่ 23-24 เมษายน 2562 นิคมสหกรณ์แม่แตง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรกลาง"การปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่" ภายใต้โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่(5ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ หอประชุมนิคมสหกรณ์แม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ โดยมีเป้าหมายได้แก่เกษตรกรที่สมัครใจและมีความพร้อมเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 38 ราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ให้แก่เกษตรกรให้สามารถนำไปปรับใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับพื้นที่ของตนเอง