วันที่22พฤษภาคม 2562 นิคมสหกรณ์แม่แตง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินโครงการเสวนาแบบมีส่วนร่วม "การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชพื้นถิ่นในชุมชน" ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.)ในพื้นที่นิคมสหกรณ์แม่แตง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 ณ หอประชุมอนุสรณ์สามัคคี ในบริเวณนิคมสหกรณ์แม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากนายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ นายอำเภอแม่แตง มาร่วมพบปะและกล่าวให้โอวาทแก่ผู้ร่วมโครงการฯและร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง ในบริเวณนิคมสหกรณ์แม่แตง จำนวน1ต้น การดำเนินโครงการวันนี้มีวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการ เพื่อสนองพระราชดำริในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช และเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์  การใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืชและทรัพยากร ผู้เข้าร่วมเสวนาประกอบด้วย นายอำนวย ทับเลื่อน ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์แม่แตง นายสุพัฒธณกิจ โพธิสว่าง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ จากศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ อาจารย์พรพรรณ  ศักดิ์สง่า ผู้ประสานงานพฤกษศาสตร์โรงเรียนจากโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม่ นายสามารถ ปัทมเสวี และมีผู้แทนคณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายจัดการจากสหกรณ์นิคมแม่แตงจำกัด สหกรณ์นิคมแม่ริม จำกัด ผู้แทนคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนแม่แตงวิทยาคม โรงเรียนบ้านห้วยไร่ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอแม่แตงที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งสิ้น65 ราย และในช่วงเวลา14.00-16.00น.ผู้เข้าร่วมโครงการฯได้ร่วมกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินกิจกรรมปลูกต้นไม้ 100ต้นเนื่องในโอกาสวันปลูกต้นไม้ประจำชาติ ปี2562 ในบริเวณนิคมสหกรณ์แม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่