วันที่ 29-30 มิถุนายน 2562
 นิคมสหกรณ์แม่แตง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การวางแผนการบริหารจัดการตลาดเกษตรกรของสหกรณ์"  ภายใต้แผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมใบชาและต้น บริษัท ม่อนระมิงค์ จำกัด เลขที่ 125 หมู่ 4 ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายจัดการ ประธานกลุ่มฯและสมาชิกได้รับความรู้และมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการวางแผน การบริหารจัดการตลาดและการวางแผนการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพ สะอาดและมีมาตรฐานให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการฝึกอบรมได้แก่ คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ ประธานกลุ่ม และสมาชิกของสหกรณ์นิคมแม่แตง จำกัด จำนวนรวมทั้งสิ้น 33 คน และวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ได้นำกลุ่มเป้าหมายเข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการตลาดที่ตลาดจริงใจ(เจเจ) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และร่วมกันพิจารณาเลือกตัวแทนเพื่อแต่งตั้งคณะทำงานสำหรับการบริหารจัดการตลาดฯ และร่วมกันวางแผนการบริหารจัดการและปรับผังบริเวณตลาดเกษตรกรของสหกรณ์