วันที่25 ก.ค.2562 นิคมสหกรณ์แม่แตง โดยนายอุดม เต็มกู้  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ ร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์นิคมแม่แตง จำกัดกลุ่ม11ณ วัดสันปงงาม ต.สบเปิง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ เพื่อเสนอแนะการคัดเลือกกรรมการกลุ่มให้เป็นไปตามข้อบังคับของสหกรณ์ และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับหลักการ อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์ บทบาทและหน้าที่ของสมาชิกสหกรณ์ การมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจการงานต่างๆของสหกรณ์ รวมทั้งแจ้งผลการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลในพื้นที่นิคมสหกรณ์แม่แตง และติดตามการดำเนินกิจกรรมของสมาชิกโครงการต่างๆรวมทั้งสอบถามปัญหาและความต้องการของสมาชิกสหกรณ์