วันที่ 29 กรกฏาคม 2562 นายอำนวย ทับเลื่อน ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์แม่แตง พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างเหมาบริการ ร่วมกันทำความดีด้วยใจถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนม์พรรษา ครบรอบ 67 พรรษา โดยร่วมกันเก็บกวาด ทำความสะอาด ตัดแต่งกิ่งไม้ บริเวณโดยรอบอาคารสำนักงาน แปลงอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ และฐานเรียนรู้ต่างๆศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในบริเวณนิคมสหกรณ์แม่แตง