วันที่ 19 สิงหาคม 2562 นิคมสหกรณ์แม่แตงดำเนินโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การวิเคราะห์ดินและน้ำเพื่อประกอบการยื่นขอใบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ " ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่นิคมสหกรณ์ประจำปีงบประมาณพศ 2562 ณ ห้องประชุมม่อนระมิงค์ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ สมาชิกสหกรณ์นิคมแม่แตงจำกัดที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯปี2560-2562 จำนวน 20 ราย วัตถุประสงค์ของโครงการครั้งนี้ คือ
1 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ขั้นตอนและกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และการจัดทำเอกสารประกอบการขอใบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
2 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรให้แก่สมาชิกโครงการเพื่อให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของตลาด และผู้บริโภค มีความต้องการ
3 เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่นิคมสหกรณ์
โดยได้เชิญวิทยากรจาก ทีมตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม(PGS) จากสหกรณ์เกษตรอินทรีย์เชียงใหม่จำกัด ,ทีมตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ organic Thailand จากกรมวิชาการเกษตร และวิทยากรจากกรมพัฒนาที่ดิน มาถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เกษตรกรเป้าหมาย