วันที่​ 20-21 สิงหาคม​2562​ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่​ โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์​ ร่วมกับคณะทำงานโครงการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสหกรณ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้ค้างของสหกรณ์​นิคมแม่แตง จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์และยกระดับขีดความสามารถของสหกรณ์ให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน​ แก้ปัญหาหนี้ค้างชำระให้ลดลง​ รวมทั้งหาแนวทางป้องกันมิให้เกิดปัญหาซำ้ขึ้นอีก​และสมาชิกมีรายได้เพิ่มส่งผลให้มีศักยภาพในการชำระหนี้ให้กับสหกรณ์มากขึ้น โดยได้เชิญ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์และธนาคารเพื่อการเกษตรและลูกค้า​ธกส.​สาขาแม่แต่ ร่วมเป็นวิทยากร ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน​ 40​คน​ ณ​ สหกรณ์นิคมแม่แตง จำกัด  อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่