นิคมสหกรณ์แม่แตง จัดฝึกอบรม ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่นิคมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

วันที่ 17-18 มกราคม 2561 นิคมสหกรณ์แม่แตง ร่วมกับสหกรณ์นิคมแม่แตง จำกัด และสหกรณ์นิคมแม่ริม จำกัด จัดฝึกอบรม หลักสูตร "การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในสถาบันเกษตรกรในพื้นที่นิคมสหกรณ์" ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในนิคมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้แก่สมาชิกสหกรณ์นิคมแม่แตง จำกัด จำนวน 20 ราย สมาชิกสหกรณ์นิคมแม่ริม จำกัด จำนวน 10 ราย จำนวนรวมทั้งสิ้น 30 ราย ณ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ต้นน้ำฮาว บ้านดอนเจียง หมู 8 ตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

 

วันที่ 24 มกราคม 2561 นิคมสหกรณ์แม่แตง ร่วมกับสหกรณ์นิคมแม่แตง จำกัด จัดฝึกอบรมแบบเข้มข้น หลักสูตร "การเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์, GAP, PGS  ให้แก่สมาชิกสหกรณ์นิคมแม่แตง จำกัดที่เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในนิคมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำนวน 25 ราย  ณ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ต้นน้ำฮาว บ้านดอนเจียง หมู 8 ตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

 

วันที่ 17 มีนาคม 2561 นิคมสหกรณ์แม่แตง ร่วมกับสหกรณ์นิคมแม่แตง จำกัด และสหกรณ์นิคมแม่ริม จำกัด จัดฝึกอบรม หลักสูตร "การตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ แบบกลุ่ม (PGS)" ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในนิคมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้แก่สมาชิกสหกรณ์นิคมแม่แตง จำกัด จำนวน 20 ราย สมาชิกสหกรณ์นิคมแม่ริม จำกัด จำนวน 10 ราย จำนวนรวมทั้งสิ้น 30 ราย ณ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ต้นน้ำฮาว บ้านดอนเจียง หมู 8 ตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่