นิคมสหกรณ์แม่แตง  ดำเนินโครงการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในนิคมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

วันที่ 2 ถึง 3 พฤษภาคม 2561 นิคมสหกรณ์แม่แตง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินโครงการศึกษาดูงานเพื่อขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในนิคมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561โดยการนำสมาชิกโครงการฯประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561 จำนวนรวมทั้งสิ้น 30 ราย ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกสหกรณ์นิคมแม่แตง จำกัด จำนวน 20 ราย และสมาชิกสหกรณ์นิคมแม่ริม จำกัด จำนวน 10ราย ไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการตลาดและการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจสินค้าเกษตรอินทรีย์ ดังนี้

วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 เข้าศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์เกษตรกรรมยั่งยืนแม่ทา จำกัด ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 เข้าศึกษาดูงาน ณ กลุ่มเกษตรอินทรีย์ฮักน้ำจาง บ้านกิ่วกว้าว ตำบลบ้านกิ่ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง