นิคมสหกรณ์แม่แตง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานโครงการอำเภอยิ้ม

วันที่ 21 มิถุนายน 2561 นิคมสหกรณ์แม่แตง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายอุดม  เต็มกู้ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างประจำ ร่วมดำเนินโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ กับอำเภอแม่แตง โดยนายศราวุธ  ไทยเจริญ นายอำเภอแม่แตง เป็นประธานฯ มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงาน ในพื้นที่อำเภอแม่แตง ร่วมดำเนินกิจกรรม ซึ่งดำเนินการ ณ บ้านม้งชุ่มเย็น หมู่ 6 ตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ นิคมสหกรณ์แม่แตง ได้ดำเนินการเปิดจุดให้บริการประชาชนเกี่ยวกับการตรวจสอบแนวเขตนิคมสหกรณ์ การตอบข้อชักถามเกี่ยวกับการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินในนิคมสหกรณ์ และข้อมูลเกี่ยวกับการรวมกลุ่มเพื่อจัดตั้งสหกรณ์