ชื่อ - สกุล ::
นายพิสิฐ  เพิ่มพูน
ตำแหน่ง ::
ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์นครชุม
E-mail ::
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วุฒิการศึกษา ::
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
โทรศัพท์ ::
094-492-5993

 

 

 

 

 

 
ชื่อ - สกุล ::
นายสัญญา   ปาปัดถา
ตำแหน่ง ::
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน
E-mail ::
 Sanya_p@cpd.co.th
วุฒิการศึกษา :: 
ปริญญาตรี
โทรศัพท์ ::
082-397-0132

 

 

 

 

ชื่อ - สกุล ::
นายประภาส  ดีกองสิน
ตำแหน่ง ::
พนักงานสถานที่ บ.2
E-mail ::
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วุฒิการศึกษา :: 
มัธยมศึกษาปีที่ 3
โทรศัพท์ ::
086-213-9221

 

 

ชื่อ - สกุล ::
นางสายรุ้ง  ตู้แก้ว
ตำแหน่ง ::
พนักงานจัดเก็บเอกสาร บ.2
E-mail ::
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วุฒิการศึกษา :: 
ปริญญาตรี  ศิลปศาสตร์
โทรศัพท์ ::
088-272-0940

 

ชื่อ - สกุล ::
นายสันติ  อ่อนอยู่
ตำแหน่ง ::
พนักงานขับรถยนต์ ส.2
E-mail ::
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วุฒิการศึกษา :: 
ประถมศึกษาปีที่ 4
โทรศัพท์ ::
089-907-1046

 

ชื่อ - สกุล ::
นางประจิม  ยาทิพย์
ตำแหน่ง ::
พนักงานพิมพ์ ส.3
E-mail ::
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วุฒิการศึกษา :: 
อนุปริญญา ศิลปศาสตร์
โทรศัพท์ ::
088-153-0489