กิจกรรมของนิคมสหกรณ์นครชุม

    1.งานจัดที่ดิน

         1.1   พื้นที่ได้รับมอบจากกรมป่าไม้ทั้งหมดประมาณ     37,154  ไร่

         1.2   พื้นที่สามารถจัดสรรให้ราษฎรได้ประมาณ       33,900  ไร่

         1.3   กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดิน (กสน.3) แล้วจำนวน    1,714  ราย      1,997  แปลง     เนื้อที่ประมาณ    32,871  ไร่

       1.4   กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดิน (กสน.5)แล้วจำนวน    1,415  ราย       1,555  แปลง    เนื้อที่ประมาณ    29,877  ไร่ สมาชิกได้นำ กสน. 5  ไปออกเป็นโฉนดแล้ว  จำนวน    1,319  ราย    1,493    แปลง เนื้อที่   25,358   ไร่

  1. โครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตเกษตรกรสมาชิกตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  ปี  2552

        กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้อนุมัติงบประมาณให้นิคมสหกรณ์นครชุม  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร  ดำเนินงานตามโครงการฯ  โดยมีสมาชิกสหกรณ์นิคมนครชุม  จำกัด  เข้าร่วมโครงการฯ  จำนวน  75  คน  ทำการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎี   ระหว่างวันที่  10-11  กุมภาพันธ์  2552   และภาคปฏิบัติ  ในวันที่  12  กุมภาพันธ์   2552    ณ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  และ ลานมันสิทธิชัย  อำเภอเลาขวัญ   จังหวัดกาญจนบุรี    เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติการเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง      และนำมาประยุกต์ใช้กันอย่างจริงจัง     ซึ่งอยู่ในระหว่างการติดตามผลการดำเนินงาน

  1. โครงการปลูกต้นราชพฤกษ์เฉลิมพระเกียรติ

        วัตถุประสงค์   

        3.1 รณรงค์ให้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ป่าไม้ ถวายเป็นการสักการะเนื่องใน มหามงคลสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา  80  พรรษา

        3.2 สนองพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านการอนุรักษ์ป่าไม้และสิ่งแวดล้อม

        3.3 เพิ่มพื้นที่ป่าไม้ในเขตนิคมสหกรณ์

      ผลการดำเนินการ     ได้ทำการปลูกต้นราชพฤกษ์ในเขตนิคมสหกรณ์นครชุม  สำนักงานสหกรณ์

        จังหวัดกำแพงเพชร  จำนวน  400  ต้น  เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

        เนื่องในมหามงคลสมัยทรงเจริญพระชนมพรรษา    80  พรรษา  ซึ่งขณะนี้ต้นราชพฤกษ์ได้เติบโตพอสมควรพร้อมที่จะออกดอก

  1. โครงการโรงเรียน – กล้วย – นิคมสหกรณ์

        วัตถุประสงค์     

       4.1 เพื่อให้นักเรียนมีโภชนาการที่ดี      ลักษณะเดียวกับนักเรียนในโครงการภายใต้ แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นธุรกันดาร  ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี

       4.2 เพื่อให้นิคมสหกรณ์พัฒนาสังคมในพื้นที่นิคมสหกรณ์ได้มากยิ่งขึ้น  โดยเฉพาะ ด้านโภชนาการของนักเรียนในโรงเรียนพื้นที่จัดนิคมสหกรณ์

       4.3 เพื่อเผยแพร่  ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมสหกรณ์   เนื่องในวโรกาสครบ  50  พรรษา ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี

      ผลการดำเนินการ         ได้ดำเนินการปลูกกล้วยน้ำว้าใน   4  โรงเรียน  คือ    โรงเรียนสหวิทยาคม โรงเรียนทุ่งสวน โรงเรียนไทรย้อยและโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญพร พื้นที่ปลูกรวมประมาณ  2 ไร่เศษ  ผลผลิตที่ได้สามารถเป็นอาหารเสริมแก่เด็กนักเรียนเป็นอย่างดี