โครงสร้างอัตรากำลังของหน่วยงาน

 

ข้าราชการ 1 คน

ลูกจ้างประจำ 5 คน

เจ้าหน้าที่โครงการ 1 คน