วิสัยทัศน์

          “เป็นองค์กรหลักที่มุ่งพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
          ในจังหวัดกำแพงเพชรให้มีความเข้มแข็ง  มีภูมิคุ้มกัน
และทันต่อการเปลี่ยนแปลง

   

   พันธกิจ

นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มาผลักดันให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  มีส่วนร่วมในการ
สร้างสังคมให้อยู่เย็นเป็นสุข                              

สร้างมาตรฐานการบริการให้แก่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  ให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดแก่สมาชิก
สนับสนุนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีส่วนร่วมในด้านการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมต่อชุมชน
พัฒนาบุคลากรในระบบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  ให้ร่วมมือและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
และดำเนินธุรกิจขององค์กรโดยให้สามารถพัฒนาตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้
  พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  ให้มีความเข้มแข็ง  รวมทั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านวิชาการ
  การรวมกลุ่ม และการส่งเสริมอาชีพ
สนับสนุนการสร้างคุณค่าเครือข่ายเชื่อมโยงทางธุรกิจระหว่างสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/
ผู้ประกอบการ
นำหลักธรรมาภิบาลมาพัฒนาระบบร าชการในสำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร
เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้  ความสามารถ  มีคุณธรรมจริยธรรม  ส่งเสริมสมรรถนะการ
ทำงานสูงขึ้นสามารถทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ

นำระบบสารสนเทศมาใช้ประสานงานระหว่างสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรอย่างทั่วถึง
และมีประสิทธิภาพ

                     

                                                    เป้าหมาย  ๑. เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์  กลุ่มเกษตรกร  และประชาชนทั่วไปมีความรู้เกี่ยวกับอุดมการ  หลักการและวิธีการสหกรณ์                                                        
 ๒. เพื่อพิทักษ์ รักษา สิทธิและผลประโยชน์ของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
 ๓. เพื่อให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
 ๔. เพื่อให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีแหล่งเงินทุนที่ใช้ในการดำเนินงานได้
 ๕. เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์มีสิทธิในที่ดินเป็นของตนเอง
 ๖. เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรมีการจัดการผลิตและการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพตามความต้องการของตลาด

                                     

กลยุทธ์

 ๑. ส่งเสริมและเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์แก่สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและประชาชนทั่วไป                                              
 ๒. พัฒนา และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
 ๓. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารการจัดการสหกรณ์และกลุ่มเกษต