ประวัติ

นิคมสหกรณ์นครชุม  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร  กรมส่งเสริมสหกรณ์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ตั้งอยู่ระหว่างกิโลเมตรที่  463 – 464  ถนนพหลโยธิน  หมู่ที่  3  ตำบลทรงธรรม   อำเภอเมือง  จังหวัดกำแพงเพชร   มีประวัติความเป็นมา   ดังนี้ ในปี  พ.ศ.2495  รัฐบาลโดยกรมสหกรณ์ที่ดิน  กระทรวงสหกรณ์ (เดิม)  ได้รับคำร้องขอจากราษฎรในท้องที่ให้ดำเนินการจัดตั้งสหกรณ์นิคมกสิกรรม  เพื่อช่วยเหลือราษฎรผู้ซึ่งไม่มีที่ดินทำกิน  จากนั้นจึงได้สำรวจสภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่อย่างละเอียด  ต่อมาในปี  2497  ได้ทำการเผยแพร่และวางรูปงานการจัดตั้งสหกรณ์นิคมโดยประสานงานกับกรมป่าไม้  เพื่อขออนุญาตใช้ป่าสงวนซึ่งหมดสภาพป่าแล้วนำมาจัดสรรให้แก่ราษฎรผู้ยากจนเข้าทำกิน  โดยออกเป็นพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมกสิกรรมในรูปสหกรณ์ในจังหวัดกำแพงเพชร    เมื่อวันที่  30   สิงหาคม   2499      พื้นที่ที่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งครั้งแรก  จำนวน   10,900  ไร่    และได้จัดตั้งเป็นสหกรณ์ขึ้นในปีเดียวกัน  ต่อมาในปี  พ.ศ. 2515    รัฐบาลได้จัดสรรที่ดินเพิ่มเติมให้อีก  26,254  ไร่  รวมเป็นพื้นที่โครงการทั้งสิ้นงบประมาณ  37,154  ไร่  เพื่อจัดสรรที่ดินทำกินให้แก่ราษฎรที่เป็นสมาชิกนิคมสหกรณ์นครชุม  เฉลี่ยครอบครัวละไม่เกิน  50  ไร่

 

http://www.ezymaps.com/view_detail.php?getPID=25687&permalink=y&Browser=Chrome

 

               ที่ตั้ง                    
เลขที่ 103 หมู่ 3 ตำบลทรงธรรม  อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

โทรศัพท์ / โทรสาร  055  851116

    http://201.246.196.13/ewt/wachi_nk

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.