กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์

      คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.)

 • ติดต่อฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ(คพช.) 
  ติดต่อฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ(คพช.) 
  กรมส่งเสริมสหกรณ์ กองแผนงาน กลุ่มแผนงาน 
  เลขที่ 12 เทเวศร์ แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 
  โทร. 0 2282 8059 , 0 2628 5518 แฟกซ์ 0 2628 5518 
 • ที่มา
  คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ เป็นบทบัญญัติในพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ที่เพิ่มเติมขึ้นใหม่จากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2511 เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบายส่งเสริม สนับสนุน และการคุ้มครองสหกรณ์ โดยกำหนดไว้ในหมวด 2 การกำกับและส่งเสริมสหกรณ์ มาตรา 9 ซึ่งคณะกรรมการนี้จะมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาสหกรณ์ของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาคสหกรณ์ ภาคเอกชนและภาครัฐ ในการพัฒนากิจการสหกรณ์ต่อไป
 • องค์ประกอบ
  ตามมาตรา 9 ของพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 กำหนดให้มีคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ดังนี้ คือ
  1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานกรรมการ 
  2. อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นรองประธานกรรมการ
  3. เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นกรรมการ
  4. อธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นกรรมการ
  5. อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นกรรมการ
  6. อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นกรรมการ
  7. อธิบดีกรมประมง เป็นกรรมการ
  8. อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นกรรมการ
  9. อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นกรรมการ
  10. ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ เป็นกรรมการ
  11. ผู้แทนกระทรวงการคลัง เป็นกรรมการ
  12. ผู้แทนสำนักงบประมาณ เป็นกรรมการ
  13. ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนา เป็นกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  14. ผู้แทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เป็นกรรมการ
  15. ผู้แทนสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เป็นกรรมการ
  16. ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศ เป็นกรรมการประเภทละหนึ่งคน
  17. ประธานกรรมการกลางกลุ่มเกษตร เป็นกรรมการระดับประเทศหนึ่งคน
  18. ผู้ทรงคุณวุฒิที่รัฐมนตรีแต่งตั้งไม่เกินห้าคน เป็นกรรมการ
  19. อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นกรรมการและเลขานุการ
  20. ผู้อำนวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 • อำนาจหน้าที่ของ คพช

  3.1 คพช. มีอำนาจหน้าที่ตามมาตรา 10 ดังนี้      

  (1) เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีในเรื่องนโยบายและแนวทางในการพัฒนาการสหกรณ์ให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
  (2) กำหนดนโยบายและแผนพัฒนาการสหกรณ์ให้สอดคล้องกับระยะเวลาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  (3) กำหนดแนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนการขยายธุรกิจและกิจการของสหกรณ์รวมทั้งการร่วมมือกับภาคเอกชนให้มีส่วนในการพัฒนาการสหกรณ์
  (4) กำหนดแนวทางในการประสานงานระหว่างส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชน เพื่อให้การส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์
  (5) พิจารณาแก้ไขปัญหาและอุปสรรคตลอดจนข้อขัดข้องที่ทำให้นโยบายและแผนการพัฒนาสหกรณ์ไม่อาจบรรลุเป้าหมาย
  (6) พิจารณาเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวกับสหกรณ์ตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
  (7) มีอำนาจและหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้
   
  3.2 อำนาจและหน้าที่อื่นของ คพช. ที่บัญญัติไว้ในกฎหมายสหกรณ์

  (1) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติตามที่คณะกรรมการพัฒนาสหกรณ์แห่งชาติมอบหมายได้ (ม. 14)
  (2) พิจารณารายงานประจำปีแยกตามประเภทสหกรณ์ของนายทะเบียนสหกรณ์ (ม. 16(7))
  (3) พิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่สหกรณ์ที่ยังไม่สามารถดำเนินกิจการได้ด้วยตนเอง (ม. 23)
  (4) เห็นชอบระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์เกี่ยวกับการช่วยเหลือดำเนินกิจการของสหกรณ์ (ม. 23 วรรคสอง)
  (5) พิจารณาอุทธรณ์คำสั่งของนายทะเบียนสหกรณ์ (ม. 26) ซึ่งได้
        (5.1) เพิกถอนมติที่ประชุมใหญ่ หรือที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ (ม.20) 
        (5.2) สั่งให้แก้ไขข้อบกพร่อง สั่งระงับการปฏิบัติงานบางส่วน สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราวหรือสั่งให้กรรมการพ้นจากการเป็นกรรมการทั้งคณะ (ม.22)
        (5.3) สั่งให้คณะกรรมการบางคนพ้นตำแหน่ง (ม. 25)
  (6) เห็นชอบระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนดเกี่ยวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดหาประโยชน์ การจัดการและการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.) (ม. 29)
  (7) กำหนดหลักเกณฑ์การเลือกผู้แทนของสหกรณ์ เพื่อเป็นกรรมการบริหาร กพส. (ม. 30)
  (8) พิจารณาอุทธรณ์คำสั่งไม่รับจดทะเบียนสหกรณ์ของคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ (ม. 38 วรรคสอง)
  (9) พิจารณาอุทธรณ์ คำสั่งไม่รับจดทะเบียนสหกรณ์และจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ (ม. 44 วรรคสี่)
  (10) พิจารณาอัตราค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (ม. 60)
  (11) กำหนดกิจกรรมหรือสถาบันที่สหกรณ์สามารถนำเงินไปฝากหรือลงทุนนอกจากที่กฎหมายกำหนดในมาตรา 62(1) - (6) (ม. 62(7))
  (12) พิจารณาอุทธรณ์คำสั่งเลิกสหกรณ์ของนายทะเบียนสหกรณ์ (ม.72)
  (13) เห็นชอบหลักเกณฑ์นายทะเบียนสหกรณ์เกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลตามหุ้นของสหกรณ์ที่มีการชำระบัญชี มีเงินเหลืออยู่ (ม. 86(2)
  (14) กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณาแยกระดับของชุมนุมสหกรณ์ระดับชาติ (ม. 101 วรรคสอง)
  (15) มอบหมายให้สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยดำเนินการที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ (ม. 1101 (10))

 • คณะอนุกรรมการต่างๆ ใน คพช.

  ตามมาตรา 14 ของ พรบ. สหกรณ์ พ.ศ. 2542 คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ อาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติมอบหมายได้

  ปัจจุบันมีคณะอนุกรรมการที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ รวมทั้งสิ้น 6 คณะอนุกรรมการ ดังนี้

  1. คณะอนุกรรมการร่างนโยบายและวางแผนพัฒนาการสหกรณ์
  2. คณะอนุกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการขยายธุรกิจของสหกรณ์
  3. คณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องข้ออุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542
  4. คณะอนุกรรมการคัดสรรผู้ทรงคุณวุฒิ
  5. คณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
  6. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2550-2554) ไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมิน

 • คำสั่ง
 • ประกาศฯ
 • การประชุมและมติ คพช. ที่สำคัญ