http://e-service.cpd.go.th/elib/list_t13_t14_t15_t16.asp

 
 
ระเบียบ / คำสั่ง / ประกาศ / คำแนะนำ นายทะเบียนสหกรณ์
 
     
          ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์
 
 
ข้อมูลที่มีอยู่ในระบบจำนวน   34  รายการ
 
ลำดับ
วัน/เดือน/ปี
เรื่อง
PDF
1
8 พฤศจิกายน 2559
 ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ.2559
2
12 ตุลาคม 2559
 ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการกำหนดอำนาจหน้าที่ให้เกษตรและสหกรณ์จังหวัดในฐานะนายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจำจังหวัด พ.ศ.2559
3
30 มีนาคม 2559
 ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยผู้ตรวจการสหกรณ์ พ.ศ.2559
4
16 มิถุนายน 2557
 ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยผู้ตรวจการสหกรณ์ พ.ศ.2557
          คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์
 
 
ข้อมูลที่มีอยู่ในระบบจำนวน   36  รายการ
 
ลำดับ
วัน/เดือน/ปี
เรื่อง
PDF
1
1 มีนาคม 2560
 แก้ไขคำสั่งมอบอำนาจหน้าที่ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ์
2
30 ธันวาคม 2558
 คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ 14/2558 เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ์
3
30 ธันวาคม 2558
 คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ 13/2558 เรื่อง ให้ยกเลิกคำสั่งเกี่ยวกับการแต่งตั้งรองนายทะเบียนสหกรณ์
4
30 มิถุนายน 2558
 คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ 8/2558 และ 9/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้ตรวจการณ์สหกรณ์ประจำเขตตรวจราชการ เพื่อตรวจสอบสหกรณ์ที่ตั้งในเขตตรวจราชการ 13 - 16
          ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์
 
 
ข้อมูลที่มีอยู่ในระบบจำนวน   20  รายการ
 
ลำดับ
วัน/เดือน/ปี
เรื่อง
PDF
1
13 มิถุนายน 2560
 ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง แนวทางการกำกับดูแลสหกรณ์แท็กซี่
2
1 มิถุนายน 2560
 ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากของสหกรณ์ (ฉบับที่ 2)
3
27 พฤศจิกายน 2558
 ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง การกระทำการหรืองดเว้นกระทำการจนทำให้สหกรณ์เสื่อมเสียผลประโยชน์ของสหกรณ์หรือของสมาชิก
4
23 กันยายน 2556
 ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดแผนดำเนินการเกี่ยวกับธุรกิจหรือกิจกรรมของสหกรณ์ที่จะจัดตั้ง
         คำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์
 
 
ข้อมูลที่มีอยู่ในระบบจำนวน   15  รายการ
 
ลำดับ
วัน/เดือน/ปี
เรื่อง
PDF
1
6 มกราคม 2560
 คำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ.2559
2
28 กรกฎาคม 2559
 คำแนะนำนายทะเบียนกลุ่มเกษตรกร เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจ่ายคืนค่าหุ้นกรณีกลุ่มเกษตรกรขาดทุนสะสม พ.ศ.2559
3
25 มีนาคม 2559
 คำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง การกำหนดระเบียบเกี่ยวกับการยืมเงินทดรองจ่ายขึ้นถือใช้
4
21 เมษายน 2558
 คำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง การกำหนดงวดชำระหนี้เงินกู้ของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
 
โปรแกรมประกอบการใช้งานระบบ
 
เอกสารนี้จัดทำขึ้นในรูปแบบไฟล์ .pdf ดังนั้นท่านจะต้องมีการติดตั้งโปรแกรม Acrobat Reader ก่อนจึงจะสามารถเปิดใช้งานเอกสารต่าง ๆ ได้
จึงจะสามารถเปิดใช้งานเอกสารต่าง ๆ ได้