กฎกระทรวงภายใต้ พรบ.สหกรณ์   

 

 
 
 

กฏกระทรวง (พ.ศ.2543) ออกตามในพระราชบัญญัติสหกรณ์ 
พ.ศ.2542

http://webhost.cpd.go.th/ewt/cmcoop/download/post1.PDF

 

กฏกระทรวง กำหนดประเภทของสหกรณ์ที่รับจดทะเบียน 
พ.ศ.2548

http://webhost.cpd.go.th/ewt/cmcoop/download/post2.PDF

 

กฎกระทรวงว่าด้วยการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ 
พ.ศ. 2550

http://webhost.cpd.go.th/ewt/cmcoop/download/post3.PDF

 

กฏกระทรวง ฉบับที่ 244 (2547) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษี

http://webhost.cpd.go.th/ewt/cmcoop/download/post4.PDF

 

  

                   

 พระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ.2551(รายละเอียด)
บทความ"สถาบันคุ้มครองเงินฝากกับสถาบันออมทรัพย์"(รายละเอียด)
 การกำหนดจรรยาบรรณของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์
 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเจ้าหน้าที่สหกรณ์
 ขอซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2550 
(เรื่อง การพัฒนาระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสื่อสารในภาครัฐ)
 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเจ้าหน้าที่สหกรณ์