นายชวลิต  รุ่งสถาพร
รองนายทะเบียนสหกรณ์
โทร. 09 -1774-8535 

        email    :   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.              

ที่อยู่ :  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร
ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร  ชั้น  2  ถนนกำแพงเพชร-สุโขทัย
ตำบลหนองปลิง  อำเภอเมือง  จังหวัดกำแพงเพชร  62000