กฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสหกรณ์

 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รายงานว่า

1. กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับมอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่เสื่อมโทรมจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 14 ป่า เนื้อที่ประมาณ 1.5 ล้านไร่ เพื่อดำเนินการจัดที่ดินให้แก่ราษฎรโดยวิธีการสหกรณ์ ในรูปสหกรณ์การเช่าที่ดิน

2. ผลการตรวจสอบที่ทั้ง 14 ป่า ของกรมป่าไม้พบว่า พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเลนปากพญา-ปากนคร เป็นพื้นที่ป่าชายเลน ซึ่งสมควรอนุรักษ์ไว้ กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงมิได้เสนอขออนุมัติเพื่อจัดนิคมสหกรณ์ในพื้นที่ป่าแห่งนี้แต่อย่างใด จึงเหลือเพียง 13 ป่า รวมเนื้อที่ประมาณ 1.4 ล้านไร่ ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวไม่มีสภาพป่าเหลืออยู่และไม่สามารถฟื้นฟูสภาพป่าให้กลับสู่สภาพเดิมได้ ประกอบกับราษฎรได้อาศัย    ทำกินปลูกบ้านเรือนอยู่อาศัยในลักษณะถาวรแล้ว

3. พื้นที่ 13 ป่า ที่ขออนุมัติจัดตั้งนิคมสหกรณ์มีการทับซ้อนกับพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชจะต้องดำเนินการออกกฎกระทรวงเพื่อเพิกถอนสภาพป่าสงวนแห่งชาติต่อไป โดยขั้นตอนในการดำเนินการต่าง ๆ จะไม่ก่อให้เกิดช่องว่างระหว่างกฎหมายแต่อย่างใด และปัจจุบันกรมอุทยานฯ อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำแผนที่ท้ายกฎกระทรวงเพื่อเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติแล้ว

ทั้งนี้ ร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว มีสาระสำคัญดังนี้
1. จัดตั้งนิคมสหกรณ์ ในท้องที่อำเภอด่านช้าง อำเภอเดิมบางนางบวช และอำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

2. จัดตั้งนิคมสหกรณ์ ในท้องที่อำเภอลานสัก และอำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี
3. จัดตั้งนิคมสหกรณ์ ในท้องที่อำเภอชัยบาดาล และอำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี
4. จัดตั้งนิคมสหกรณ์ ในท้องที่อำเภอบางสะพาน และอำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

5. จัดตั้งนิคมสหกรณ์ ในท้องที่อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย
6. จัดตั้งนิคมสหกรณ์ ในท้องที่อำเภอวังทอง และอำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
7. จัดตั้งนิคมสหกรณ์ ในท้องที่อำเภอเมืองกำแพงเพชร และอำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

8. จัดตั้งนิคมสหกรณ์ ในท้องที่อำเภอแม่แจ่ม และอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
9. จัดตั้งนิคมสหกรณ์ ในท้องที่อำเภอสูงเนิน และอำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
10. จัดตั้งนิคมสหกรณ์ ในท้องที่อำเภอสตึก และอำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
11. จัดตั้งนิคมสหกรณ์ ในท้องที่อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น
12. จัดตั้งนิคมสหกรณ์ ในท้องที่อำเภอท่าแซะ และอำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ชุดพ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร) วันที่ 6 กรกฎาคม 2547--จบ--

อ่านต่อได้ที่ : http://www.ryt9.com/s/cabt/143759