พิ้นที่โครงการ
พื้นที่ีจัดสหกรณ์
พี่ที่จัดสรรไม่ได้
ผลการออก กสน.3
พี้นที่คงเหลือ