พิ้นที่โครงการ
พื้นที่ีจัดสหกรณ์
พี้นที่จัดสรรไม่ได้
ผลการออก กสน.5
พี้นที่คงเหลือ