ประวัติ

นิคมสหกรณ์นครชุม  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร  กรมส่งเสริมสหกรณ์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ตั้งอยู่ระหว่างกิโลเมตรที่  463 – 464  ถนนพหลโยธิน  หมู่ที่  3  ตำบลทรงธรรม   อำเภอเมือง  จังหวัดกำแพงเพชร   มีประวัติความเป็นมา   ดังนี้ ในปี  พ.ศ.2495  รัฐบาลโดยกรมสหกรณ์ที่ดิน  กระทรวงสหกรณ์ (เดิม)  ได้รับคำร้องขอจากราษฎรในท้องที่ให้ดำเนินการจัดตั้งสหกรณ์นิคมกสิกรรม  เพื่อช่วยเหลือราษฎรผู้ซึ่งไม่มีที่ดินทำกิน  จากนั้นจึงได้สำรวจสภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่อย่างละเอียด  ต่อมาในปี  2497  ได้ทำการเผยแพร่และวางรูปงานการจัดตั้งสหกรณ์นิคมโดยประสานงานกับกรมป่าไม้  เพื่อขออนุญาตใช้ป่าสงวนซึ่งหมดสภาพป่าแล้วนำมาจัดสรรให้แก่ราษฎรผู้ยากจนเข้าทำกิน  โดยออกเป็นพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมกสิกรรมในรูปสหกรณ์ในจังหวัดกำแพงเพชร    เมื่อวันที่  30   สิงหาคม   2499      พื้นที่ที่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งครั้งแรก  จำนวน   10,900  ไร่    และได้จัดตั้งเป็นสหกรณ์ขึ้นในปีเดียวกัน  ต่อมาในปี  พ.ศ. 2515    รัฐบาลได้จัดสรรที่ดินเพิ่มเติมให้อีก  26,254  ไร่  รวมเป็นพื้นที่โครงการทั้งสิ้นงบประมาณ  37,154  ไร่  เพื่อจัดสรรที่ดินทำกินให้แก่ราษฎรที่เป็นสมาชิกนิคมสหกรณ์นครชุม  เฉลี่ยครอบครัวละไม่เกิน  50  ไร่

จากอดีตสู่ปัจจุบัน

https://www.youtube.com/watch?v=FZtweeIpdxs&feature=youtu.be

 

12/08/2560 ท่านผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์นครชุม มอบหมายให้ นางสายรุ้ง  ตู้แก้ว

11/08/2560 นายพิสิฐเพิ่มพูน ผอ. นิคมสหกรณ์นครชุม ร่วมกับสหกรณ์นิคมนครชุม จำกัด

10/08/2560 นายพิสิฐ  เพิ่มพูนผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์นครชุม ไปตรวจเยี่ยมสหกรณ์นิคมนครชุม จำกัด

 

 

 

                         27/07/2560 นายพิสิฐ  เพิ่มพูน ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์นครชุม พร้อมด้วย อาจารย์ นักศึกษา กศน.

27/07/2560 นายพิสิฐ  เพิ่มพูน ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์นครชุม ได้ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล

บ่ายวันนี้ 25/07/60 นายพิสิฐ เพิ่มพูน ผอ.นิคมสหกรณ์นครชุม พร้อมด้วยประธานสหกรณ์ฯ และ ผจก.สหกรณ์ฯ