ประวัติ

นิคมสหกรณ์นครชุม  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร  กรมส่งเสริมสหกรณ์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ตั้งอยู่ระหว่างกิโลเมตรที่  463 – 464  ถนนพหลโยธิน  หมู่ที่  3  ตำบลทรงธรรม   อำเภอเมือง  จังหวัดกำแพงเพชร   มีประวัติความเป็นมา   ดังนี้ ในปี  พ.ศ.2495  รัฐบาลโดยกรมสหกรณ์ที่ดิน  กระทรวงสหกรณ์ (เดิม)  ได้รับคำร้องขอจากราษฎรในท้องที่ให้ดำเนินการจัดตั้งสหกรณ์นิคมกสิกรรม  เพื่อช่วยเหลือราษฎรผู้ซึ่งไม่มีที่ดินทำกิน  จากนั้นจึงได้สำรวจสภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่อย่างละเอียด  ต่อมาในปี  2497  ได้ทำการเผยแพร่และวางรูปงานการจัดตั้งสหกรณ์นิคมโดยประสานงานกับกรมป่าไม้  เพื่อขออนุญาตใช้ป่าสงวนซึ่งหมดสภาพป่าแล้วนำมาจัดสรรให้แก่ราษฎรผู้ยากจนเข้าทำกิน  โดยออกเป็นพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมกสิกรรมในรูปสหกรณ์ในจังหวัดกำแพงเพชร    เมื่อวันที่  30   สิงหาคม   2499      พื้นที่ที่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งครั้งแรก  จำนวน   10,900  ไร่    และได้จัดตั้งเป็นสหกรณ์ขึ้นในปีเดียวกัน  ต่อมาในปี  พ.ศ. 2515    รัฐบาลได้จัดสรรที่ดินเพิ่มเติมให้อีก  26,254  ไร่  รวมเป็นพื้นที่โครงการทั้งสิ้นงบประมาณ  37,154  ไร่  เพื่อจัดสรรที่ดินทำกินให้แก่ราษฎรที่เป็นสมาชิกนิคมสหกรณ์นครชุม  เฉลี่ยครอบครัวละไม่เกิน  50  ไร่

จากอดีตสู่ปัจจุบัน

https://www.youtube.com/watch?v=FZtweeIpdxs&feature=youtu.be

 

04/07/60 ช่วงบ่าย ผอ.พิสิฐ  เพิ่มพูน ได้พา จนท.กรมฯไปดูโครงการเศรษฐกิจพอเพียง

 

04/07/60 นายพิสิฐ  เพิ่มพูน ผู้อำนวยนิคมสหกรณ์นครชุม ได้เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

03/07/2560 ท่านผอ.พิสิฐ  เพิ่มพูน เข้าร่วมประชุมวันที่ 3 ของการประชุมกลุ่มสมาชิกของสหกรณ์นิคมนครชุม จำกัด ค่ะ

28/07/60  ท่าน ผอ. พิสิฐ เพิ่มพูน พร้อมด้วย ผจก. ธกส.สาขานครชุม ประธานฯ และ ผจก.สหกรณ์นิคมนครชุม จำกัด

01/07/17 ท่าน ผอ.พิสิฐ เพิ่มพูน ได้เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกฯ ที่ สก.นครชุม จำกัด วันที่ 1-3 มิ.ย.60
เริ่มวันนี้วันแรกค่ะ

26 มิถุนายน 2560 ท่าน ผอ.พิสิฐ  เพิ่มพูน พร้อมด้วย จนท.นิคมสหกรณ์นครชุม