2017 03 10 A4adjust

 

                                                       นิคมสหกรณ์นครเดิฐ 

วิสัยทัศน์  (Vision)  
           เสริมสร้างประชาธิปไตย  ปลูกจิตสำนึกการรวมกลุ่ม  พัฒนาอาชีพให้ชุมชน  สู่เป้าหมายการอยู่ดีกินดี  
 พันธกิจ   (Mission)  
1. เสริมสร้างระบบสหกรณ์ให้เข้มแข็ง เพื่อยกระดับฐานะของสมาชิกให้อยู่ดี กินดี  และมั่นคง
2. ส่งเสริมและเผยแพร่ อุดมการณ์  หลักการณ์  และวิธีการสหกรณ์ให้แก่สมาชิกและบุคคลทั่วไป
3. ดำเนินการตามภารกิจอื่นที่ได้รับมอบหมายจากกรมส่งเสริมสหกรณ์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์