Untitled 2

วันที่  10 ตุลาคม 2562 ประชุมปฎิบัติการทำระบบชุมชนรับรอง (PGS) การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์ในพื้นที่นิคมสหกรณ์ปากพญา

มีสมาชิกจากสหกรณ์นิคมประมงนครศรีธรรมราชเข้าร่วมโครงการ จำนวน 37  คน โดยมีนาย สวงค์ สีเผือก ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์ปากพญา ร่วมกับสมาคมอาหารธรรมชาติยั่งยืน นครศรีธรรมราช ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำระบบชุมชนรับรอง (PGS)