ประกาศ รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการนำลุกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร Banner new

แนวทางปฏิบัติ โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน Banner new

ประกาศ เรื่อง การกำหนดเขตควบคุมการเผาในที่โล่งทุกชนิด และมาตราการทางกฏหมายในการควบคุม Banner new

ระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ ว่าด้วยการบริหารจัดการนิคมสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562  

ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้เงินได้ของนิคมสหกรณ์ (ลว.12/2/63) 

ประกาศสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง การใช้ประโยชน์ในที่ดินนิคมสหกรณ์ (ประกาศ ณ 27/11/62) 

ระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ ว่าด้วยการบริหารจัดการนิคมสหกรณ์ พ.ศ.2561  

 

 

 

 

 

ภาพข่าวกิจกรรม

 

 

วันที่ 15 สิงหาคม 2563 นิคมสหกรณ์พร้าวโดยนางสาวนิตยา ไชยเทศน์ ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ของสหกรณ์นิคมเกษตรกรก้าวหน้าพร้าว จำกัด

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 นิคมสหกรณ์พร้าวนำโดยนางสาวนิตยาไชยเทศน์ ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์นิคมพร้าว จำกัด เพื่อให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานสหกรณ์

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 นิคมสหกรณ์พร้าว นำโดยนางสาวนิตยาไชยเทศน์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการเข้าร่วมประชุมประจำเดือนสหกรณ์นิคมเกษตรกรก้าวหน้าพร้าว จำกัด

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 นิคมสหกรณืพร้าว แก้บนจัดงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาแจกเอกสารสิทธิ์. กสน. 3. กสน. 5

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ โดยนิคมสหกรณ์พร้าว นิคมสหกรณ์แม่แตง และนิคมสหกรณ์แม่แจ่ม นำสมาชิกโครงการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่นิคมสหกรณ์ ที่ได้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุนก่อสร้างโรงเรือน

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ โดยนิคมสหกรณ์พร้าว นิคมสหกรณ์แม่แตง และนิคมสหกรณ์แม่แจ่ม นำสมาชิกโครงการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่นิคมสหกรณ์ ที่ได้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุนก่อสร้างโรงเรือนพร้อมระบบน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ที่ตั้ง 254 หมู่ 10 ตำบล แม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 20190 โทร/โทรสาร 053-475496