ภาพข่าวกิจกรรม

 

 

วันที่ 29 สิงหาคม 2562 นิคมสหกรณ์พร้าวนำโดยนายนรินทร์ศักดิ์ พนิตธรรมกูล ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์พร้าว ได้เยี่ยมเยียนเกษตรกรทำสวนเกษตรอินทรีย์

ซึ่งมีทั้งข้าวอินทรีย์ กล้วย ตะไคร้ เก๊กฮวย ผักเชียงดา ฯลฯ รวมทั้งมีการปลูกต้นปอเทืองเพื่อการปรับปรุงดิน

ที่ตั้ง 254 หมู่ 10 ตำบล แม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 20190 โทร/โทรสาร 053-475496