ภาพข่าวกิจกรรม

 

 

กล้าพันธุ์ผักที่จะนำไปปลูกแปลงสาธิตเกษตรอินทรีย์ของนิคมสหกรณ์พร้าว

รอบนี้อีก. 750. ต้น

ที่ตั้ง 254 หมู่ 10 ตำบล แม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 20190 โทร/โทรสาร 053-475496