ภาพข่าวกิจกรรม

 

 

วันที่ 14 กันยายน 2562 นิคมสหกรณ์พร้าว ทดลองเลี้ยงกบกระชัง. เพื่อจะส่งเสริมอาชีพให้กับสมาชิกสหกรณ์นิคมพร้าว จำกัด.

เพิ่มรายได้ให้กับสมาชิก จากการทดลองเลี้ยงมา 2. เดือน. กบโตไวมากเป็นที่น่าพอใจ

ที่ตั้ง 254 หมู่ 10 ตำบล แม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 20190 โทร/โทรสาร 053-475496