ประกาศ รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการนำลุกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร Banner new

แนวทางปฏิบัติ โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน Banner new

ประกาศ เรื่อง การกำหนดเขตควบคุมการเผาในที่โล่งทุกชนิด และมาตราการทางกฏหมายในการควบคุม Banner new

ระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ ว่าด้วยการบริหารจัดการนิคมสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562  

ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้เงินได้ของนิคมสหกรณ์ (ลว.12/2/63) 

ประกาศสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง การใช้ประโยชน์ในที่ดินนิคมสหกรณ์ (ประกาศ ณ 27/11/62) 

ระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ ว่าด้วยการบริหารจัดการนิคมสหกรณ์ พ.ศ.2561  

 

 

 

 

 

ภาพข่าวกิจกรรม

 

 

รอบนี้จัดหนักอีก. 1,800. ต้น รอบก่อน. 750 ปลูกได้ไม่กี่แถว. แปลงสาธิตการปลูกพืชปลอดภัย. GAP. แปลงที่. 2.

ของนิคมสหกรณ์พร้าว พรุ่งนี้จะปลูกให้เสร็จ

 

ที่ตั้ง 254 หมู่ 10 ตำบล แม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 20190 โทร/โทรสาร 053-475496