ประกาศ รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการนำลุกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร Banner new

แนวทางปฏิบัติ โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน Banner new

ประกาศ เรื่อง การกำหนดเขตควบคุมการเผาในที่โล่งทุกชนิด และมาตราการทางกฏหมายในการควบคุม Banner new

ระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ ว่าด้วยการบริหารจัดการนิคมสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562  

ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้เงินได้ของนิคมสหกรณ์ (ลว.12/2/63) 

ประกาศสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง การใช้ประโยชน์ในที่ดินนิคมสหกรณ์ (ประกาศ ณ 27/11/62) 

ระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ ว่าด้วยการบริหารจัดการนิคมสหกรณ์ พ.ศ.2561  

 

 

 

 

 

ภาพข่าวกิจกรรม

 

 

วันที่. 23. กันยายน. 2562. นายนรินทร์ศักดิ์. พนิตธรรมกูล. ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์พร้าว. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ และนางนิตยา. ไชยเทศน์. นักวิชาการสหกรณ์ ชำนาญการ. ร่วมพิธีเทิดพระเกียรติองค์ราชันและเปิด

“โครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกร ผู้ประสบภัย” และรับฟังการรายงานสถานการณ์น้ำ รวมถึงการมอบนโยบาย ผ่านวีดีทัศน์ทางไกล (conference ) “โครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกร ผู้ประสบภัย” โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องราชพฤกษ์ อาคารนิทรรศการ 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ที่ตั้ง 254 หมู่ 10 ตำบล แม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 20190 โทร/โทรสาร 053-475496