ภาพข่าวกิจกรรม

 

 

วันที่. 23. กันยายน. 2562. นายนรินทร์ศักดิ์. พนิตธรรมกูล. ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์พร้าว. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ และนางนิตยา. ไชยเทศน์. นักวิชาการสหกรณ์ ชำนาญการ. ร่วมพิธีเทิดพระเกียรติองค์ราชันและเปิด

“โครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกร ผู้ประสบภัย” และรับฟังการรายงานสถานการณ์น้ำ รวมถึงการมอบนโยบาย ผ่านวีดีทัศน์ทางไกล (conference ) “โครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกร ผู้ประสบภัย” โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องราชพฤกษ์ อาคารนิทรรศการ 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ที่ตั้ง 254 หมู่ 10 ตำบล แม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 20190 โทร/โทรสาร 053-475496