ชื่อ - สกุล :  นายนรินทร์ศักดิ์ พนิตธรรมกูล
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์พร้าว
  วุฒิการศึกษา  : ปริญญาตรี (สาขาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์)
โทรศัพท์ : 088-8871554
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.